Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland heeft een ANBI status. Op deze pagina zijn alle gegevens die te maken hebben met de ANBI te vinden.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland
Koudekerkseweg 131a
Postbus 98
4330 AB Middelburg
Tel : 0118-628288
IBAN: NL 71 INGB 0005545590
t.n.v. Vogel-en Zoogdieropvang Zeeland
Het asiel heeft de ANBI status
Kamer van Koophandel: 41113881
RSIN: 8035.60242

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Benno Nieuwenhuis
Secretaris: Jet de Klerk
Penningmeester: Marjan Sakko
Technisch lid: Henny v. d. Steen
Lid en vergunninghouder: Coby Louwerse

Doelstelling en beleid

Voor de Vogel- en Zoogdieropvang is de belangrijkste beleidsregel: Zieke en gewonde vogels en zoogdieren uit de natuur opvangen en hen na de nodige medische behandeling op een veilige plaats tot rust te laten komen. Rust is voor alle dieren belangrijk om stress te voorkomen. Stress is doodsoorzaak nummer 1. Van alle dieren die bij ons gebracht worden komt ± 90 % door toedoen van de mens. Het wil er bij de medewerkers dan ook niet in dat dieren die hulp nodig hebben, aan hun lot worden overgelaten. Ze kunnen gedurende enige tijd met goede verzorging en zo nodig met medicijnen en in alle rust volledig herstellen en aansterken. Wanneer ze volledig zijn opgeknapt worden ze op een veilige plaats weer in de vrije natuur losgelaten.

Aangesloten bij

Het asiel is aangesloten bij SON-RESPONS (Stichting Olievogelopvang Nederland) en Stichting Reeënopvang Nederland. Bovendien kreeg het de toekenning “Erkend Vogelasiel” van Vogelbescherming Nederland. Ook is het asiel erkend als opleidingsbedrijf voor beroepspraktijkervaring dierverzorging door Instituut Aequor, met inschrijfnummer 207507.

Hoofdlijnen beleidsplan

Om haar doelstellingen uit te voeren heeft de stichting een vogel- en zoogdieropvang. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur. Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang brengen, dat de wilde inheemse fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden. Het opvangcentrum geeft educatieve voorlichting aan scholen, vrouwengroepen, jeugdverenigingen, enz. en stelt de opvang minimaal eenmaal per jaar open voor het publiek.

De exploitatiekosten van de opvang zijn voor een deel gesubsidieerd door verschillende  Gemeentes en de Provincie in Zeeland. De stichting ontvangt daarnaast donaties, giften en zeer sporadisch opbrengsten uit een nalatenschap. Het eigen vermogen (en met name de liquiditeiten) van de stichting bedraagt doorgaans niet meer dan de jaarlijkse exploitatiekosten en wordt uitsluitend conform de doelstellingen van de stichting, door het bestuur beheerd en besteed, dus ter instandhouding van de activiteiten van de vogelopvang..

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal 5 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Dubbele functies zijn mogelijk. Benno Nieuwenhuis (voorzitter), Jet de Klerk (secretaris) en Marjan Sakko-Westerhof (penningmeester) zijn lid van het dagelijks bestuur. Coby Louwerse-Wattel en Henny van der Steen zijn lid van het algemeen bestuur en vormen samen met het dagelijks bestuur het gehele bestuur.

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het dagelijks bestuur hebben uitvoerende en beleidsmatige taken. Zij ontvangen jaarlijks een eenmalig bijdrage van € 100,= voor gemaakte kosten, voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. De leden van het algemeen bestuur hebben beleidsmatige en controlerende taken. Het gehele bestuur vergadert doorgaans 10 maal per jaar, en het dagelijks bestuur zoveel meer als noodzakelijk.

Beloningsbeleid medewerkers

De stichting heeft 4 parttime betaalde medewerkers in dienst.. De werknemers ontvangen een minimum loon dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Er is geen cao van toepassing.

Zie verder het Jaarverslag en de Jaarrekening van het vogelasiel.

 

Bekijk hier onze ANBI 2023:

Bestand

Onze opgevangen dieren in 2023

In dit jaar hebben we totaal 4186 dieren opgevangen.

Waarvan 3100 vogels en 1086 zoogdieren.